Diakonie


Diakonia uwielbienia

Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. (Ps 96, 7-8)

Diakonia posługuje:

– uwielbiając Boga w Trójcy Świętej każdego dnia i w każdym miejscu;
– rozważając Słowo Boże i poddając się w posłuszeństwie natchnieniom Ducha Świętego;
– prowadząc modlitwę całego zgromadzenia na spotkaniach, jednocześnie dostosowując rodzaj modlitwy do stanu ducha               uczestników;
– rozeznając razem z pasterzem charyzmaty, którymi Duch Święty obdarował Wspólnotę;
– pomagając we wzroście modlitewnym członkom Wspólnoty.

Członkowie diakonii uczestniczą w stałej formacji, aby ich posługa mogła przynosić owoce zamierzone przez Boga.


Opieka duchowa: o. Salomon Duplicki OFM
Odpowiedzialna za formację: Łukasz Juszczyk

Wyruszcie więc i uczyńcie uczniami wszystkie narody… Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
(Mt 28, 19-20a)

Diakonia posługuje:
– głosząc Kerygmat na spotkaniach modlitewno-formacyjnych i kursach ewangelizacyjnych;
– dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z tymi, których Pan Bóg powołał do dzieła ewangelizacji.


Opieka duchowa: o. Salomon Duplicki OFM

Odpowiedzialni za formację: Pasterz i liderzy.

Do Refidim nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelitami. Mojżesz wydał rozkaz Jozuemu: «Zwerbuj odpowiednich mężczyzn i przygotuj się, aby stawić czoła Amalekitom. Ja natomiast stanę jutro na szczycie wzgórza» Gdy Mojżesz wznosił ręce, szala zwycięstwa przechylała się na stronę Izraelitów, gdy je opuszczał, górą byli Amalekici.
(Wj 17, 8-9.11)

• Odpowiedzialny:
– dba o aktualizację intencji modlitewnych Wspólnoty (co najmniej raz na miesiąc);
– troszczy się o podawanie tych intencji członkom diakonii oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej Wspólnoty;
• Członkowie diakonii dbają o codzienną modlitwę w intencjach Wspólnoty, aby Bóg:
– błogosławił i chronił osoby, dzieła ewangelizacyjne, dobra materialne oraz wszystkie miejsca posługi od szkodliwego działania złego ducha;
– prowadził członków wspólnoty w pokorze i posłuszeństwie względem woli Bożej.


Odpowiedzialna: Beata Braszczok: zacheusz.adoracja@gmail.com

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! (Flp 2,4)

Odpowiedzialny wraz z członkami diakonii:
– dbają o pomoc członkom Wspólnoty – indywidualnie według pojawiających się potrzeb (pomoc finansowa, troska o chorych we Wspólnocie, itp.).

– gospodarcze zaplecze spotkań Wspólnoty, czyli o „małe co nieco”;
– zachowanie porządku w pomieszczeniach po spotkaniach Wspólnoty.


Odpowiedzialna: Jolanta Pilch: zacheusz.misericordia@gmail.com

I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach (…) i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus widząc ich wiarę rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. (Mk 2, 3-5.11-12)

Diakonia służy:
– indywidualną modlitwą wstawienniczą tym, którzy potrzebują umocnienia i wsparcia duchowego. Posługujący wołają do Boga w imieniu osoby, która mierzy się w swoim życiu z jakimś problemem. Aby wsparcie modlitewne mogło przynosić dobre owoce, członkowie diakonii uczestniczą w regularnych spotkaniach formacyjnych oraz dbają o własny rozwój duchowy poprzez modlitwę osobistą, lekturę duchową oraz życie sakramentalne.


Opiekun: o. Dydak Rycyk OFM

Odpowiedzialni: Adam Papiorok  adam.papiorok@hotmail.com

Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. (2 Kor 4, 1)

Diakonia:
– dba o oprawę liturgiczną spotkań Wspólnoty, aby wszyscy uczestnicy owocniej przeżywali Liturgię;
– angażuje innych członków wspólnoty lub gości obecnych na Mszach Świętych/adoracjach wspólnotowych w Liturgię, aby dać możliwość bliskiego służenia Bogu obecnemu w sakramentalnych znakach;
– stwarza możliwość odkrywania piękna Liturgii.


Odpowiedzialny: Mariusz Kandzia

Śpiewajcie Panu pieśń nową, Jego chwała niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych. Niech chwalą Jego imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze. (Ps 149, 1.3)

Diakonia:
– dba o oprawę muzyczną spotkań Wspólnoty.


Formacja/odpowiedzialna: Liderzy.

Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunko dobrej nowiny
w Jeruzalem! (Iz 40, 9)

Diakonia jest odpowiedzialna za:
– medialną stronę działalności Wspólnoty (aktualizacja wiadomości na stronie internetowej Wspólnoty, profil na Facebook’u, tworzenie plakatów, banerów, zdjęć, ulotek, ogłoszeń, itp. oraz udostępnianie tych materiałów we Wspólnocie i poza nią; współpraca
z drukarniami).

Odpowiedzialna współpracuje z pasterzem Wspólnoty lub jej liderem.


Odpowiedzialna: Anita Juszczyk  anitajuszczyk1984@gmail.com

Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.
Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. (1 P 4, 10-11)

Członkowie diakonii:
– czuwają nad obsługą techniczną każdego spotkania (nagłośnienie, obsługa komputera, itp.);
– dbają o techniczne zaplecze Wspólnoty oraz przygotowują materiały potrzebne do prowadzenia kursów ewangelizacyjnych.


Odpowiedzialni: Dariusz Podwojski

Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie». (Mt 19,14)

 

Członkowie diakonii:
– czuwają nad opieką dzieci podczas konferencji.
– dbają o formację i kreatywny rozwój duchowy najmłodszych.


Odpowiedzialni: Joanna Besarabczuk